اعضای تعاونی

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1اسماعیل زمانی علویجهمدیرعامل
2امرالله زمانی علویجهرئیس هیئت مدیره
3حسین زمانی علویجهنایب رئیس هیئت مدیره
4حسن زمانی علویجهمنشی هیئت مدیره
5داود زمانی علویجهبازرس اصلی
6عباس زمانی علویجهعضو تعاونی
7معصومه چهره نگارعضو تعاونی
8زهرا زمانی علویجهعضو تعاونی
9اعظم حبیبیعضو تعاونی
10فرزانه زمانی علویجهعضو تعاونی
11لیلا زمانی علویجهعضو تعاونی

 

 

اعضای هیئت مدیره

اسماعیل زمانی علویجهمدیر عامل
مدیرعامل
حسین زمانی علویجهنایب رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره
حسن زمانی علویجهمنشی هیئت مدیره
منشی هیئت مدیره
امرالله زمانی علویجهرئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
معصومه چهره نگارعضوتعاونی
عضوتعاونی
فرزانه زمانی علویجهعضو علی البدل هیئت مدیره
عضو علی البدل هیئت مدیره
زهرا زمانی علویجهعضوتعاونی
عضوتعاونی
لیلا زمانی علویجهعضوتعاونی
عضوتعاونی
اعظم حبیبیبازرس علی البدل
بازرس علی البدل